საქართველოს მთავრობის განკარგულება N897

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე


1. ადგილობრივი წყლის კომპანიების მიერ 2008 წლის ნოემბრის თვეში მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვის მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ "საქართველოს 2008 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის მე-14 პუნქტით ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებიდან მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქს გამოუყოს 462 000 (ოთხას სამოცდაორი ათასი) ლარი დანართის შესაბამისად.

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.


პირველი ვიცე-პრემიერი ნიკა გილაური


საქართველოს მთავრობის
2008 წლის 23 დეკემბრის
№897 განკარგულების
დანართი

 

municipalitetebi da TviTmmarTveli qalaqi

Tanxa

(larobiT)

TviTmmarTveli qalaqi quTaisi

350,000

WiaTuris municipaliteti

39,200

wyaltubos municipaliteti

56,000

Cxorowyus municipaliteti

3,400

duSeTis municipaliteti

13,400

                       sul

462,000