• 28 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N164

  საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 24 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N160

  სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ

 • 24 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N159

  სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში შრომის ანაზღაურების დაფინანსების გაზრდის შესახებ

 • 24 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N155

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მწერალთა სახლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 23 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N154

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონებისა და მის ბალანსზე რიცხული სასადილოს ინვენტარის აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 23 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N150

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იუსტიციის სახლის სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის გარეშე, იჯარის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 23 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N148

  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტისათვის დროებითი ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ

 • 23 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N145

  ქალაქ თბილისში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ

 • 23 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N144

  კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტისათვის - ქალაქ თბილისში, უ. ჩხეიძის ქ. №33-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლისთვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ

 • 23 იანვარი 2020
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N142

  მანანა ფრუიძისათვის „ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების" XVII-C დანართისა და XVII-D დანართის განახლების შესახებ ევროკავშირი-საქართველოს ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის გადაწყვეტილებათა ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

1 2 3 4 5   >>