• 13 იანვარი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N55

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სააქციო საზოგადოება „ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 13 იანვარი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N54

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შუახევის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 13 იანვარი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N52

  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლისა და ტურის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე" გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

 • 13 იანვარი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N51

  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე" გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

 • 12 იანვარი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N34

  GG-B-HAA ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოყოფილი გრანტის ხელშეკრულებაში GG-B-HAA A2 დამატების შეტანის შესახებ

 • 12 იანვარი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N32

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 12 იანვარი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N31

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სს „Novo Norrdisk A/S Denmark"-ს შორის გასაფორმებელი „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" ხელშეკრულების პროექტის თაობაზე

 • 11 იანვარი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N29

  ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საწინააღმდეგო 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ

 • 11 იანვარი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N28

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს სარგებლობაში არსებული სახელმწიფო ქონების ა(ა)იპ - ქუთაისის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრისათვის უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 11 იანვარი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N27

  საზღვაო მმართველობის საკითხთა კოორდინაციის უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე

1 2 3  >>