Қырҭтәылa aиҳaбырa – მთავარი
 • Иракли Ҕарибашвили - Агәыларатә тәылақәа рҟны қәҿиарала аусеицура ауп ашәарҭадареи, аҭышәынтәалареи, атәыла аҿиареи аиқәыршәаразы алшара заҵәыс иҟоу
  Иракли Ҕарибашвили - Агәыларатә тәылақәа рҟны қәҿиарала аусеицура ауп ашәарҭадареи, аҭышәынтәалареи, атәыла аҿиареи аиқәыршәаразы алшара заҵәыс иҟоу
 • Иракли Ҕарибашвили – Абастумани имҩаҧгоу апроектқәа арегион аҿы атуристцәа рхыҧхьаӡара аизырҳареи аҭыҧантәи ауааҧсыра аусурҭала реиқәыршәареи иацхраауеит
  Иракли Ҕарибашвили – Абастумани имҩаҧгоу апроектқәа арегион аҿы атуристцәа рхыҧхьаӡара аизырҳареи аҭыҧантәи ауааҧсыра аусурҭала реиқәыршәареи иацхраауеит
 • Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвилии Шәамахьтәылатәи ареспублика аҧыза-министр Никол Ҧашиниани еицыҟарҵаз аҳәамҭақәа
  Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвилии Шәамахьтәылатәи ареспублика аҧыза-министр Никол Ҧашиниани еицыҟарҵаз аҳәамҭақәа
 • Қырҭтәыла аҧыза-министр ашәамахь иколлега диҧылеит
  Қырҭтәыла аҧыза-министр ашәамахь иколлега диҧылеит

Аиҳaбырa реилaтәaрaқәa

Ажәaбжьқәa

Аҧызa-министр ивизитқәa

Афото гaлереиa

Авидео гaлереиa

foto gallery

Цәыббрa 2021

ам ашә аҩ ах аҧ ахә ас
      1 2
9
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30