• Иракли Ҕарибашвили абизнесхаҭарнакра рахь - Ҳашшәыдгыло ааҳацҳауеит, сара сгәаанагарала, абизнес, ацентртәи арегионалтәи аҩаӡараҿы излауа ала, имаҷны аҧынгылақәеи абиурократиеи амазароуп
  Иракли Ҕарибашвили абизнесхаҭарнакра рахь - Ҳашшәыдгыло ааҳацҳауеит, сара сгәаанагарала, абизнес, ацентртәи арегионалтәи аҩаӡараҿы излауа ала, имаҷны аҧынгылақәеи абиурократиеи амазароуп
 • Иракли Ҕарибашвили Баҭымтәи жәларбжьаратәи аҳаирбаҕәаза атерминал ҿыц аартраҿы - Аҳаирбаҕәаза арҿиареи арҿыцреи абзоурала, ҩынтә еиҳаны ауааҧсыра уи ахархәара рылшоит, шықәсык ала 1 200 000ҩык апассаџьырцәа рымаҵ ауеит
  Иракли Ҕарибашвили Баҭымтәи жәларбжьаратәи аҳаирбаҕәаза атерминал ҿыц аартраҿы - Аҳаирбаҕәаза арҿиареи арҿыцреи абзоурала, ҩынтә еиҳаны ауааҧсыра уи ахархәара рылшоит, шықәсык ала 1 200 000ҩык апассаџьырцәа рымаҵ ауеит
 • Иракли Ҕарибашвили Иенс Столтенберг диҧылеит
  Иракли Ҕарибашвили Иенс Столтенберг диҧылеит
 • Аҧыза-министр, Бриуссель, Европарламент ахада диҧылеит
  Аҧыза-министр, Бриуссель, Европарламент ахада диҧылеит
 • Аҧыза-министр Адәныҟатәи аусқәеи ашәарҭадара аполитикеи азҵаарақәа рзы Евроеидгыла Иреиҳаӡоу ахаҭарнак диҧылеит
  Аҧыза-министр Адәныҟатәи аусқәеи ашәарҭадара аполитикеи азҵаарақәа рзы Евроеидгыла Иреиҳаӡоу ахаҭарнак диҧылеит
 • Иракли Ҕарибашвили - Ацивилизациа злоу Европеи, хаҭала ҳаҭыр зқәу Шарль Мишели даараӡа ирҭахуп ҳара, атәыла анапхгара, аоппозициаа ҳаваргыланы, апарламент аҿы аусура наҳагӡарц, абри ауп дара хықәкыс ирымоу
  Иракли Ҕарибашвили - Ацивилизациа злоу Европеи, хаҭала ҳаҭыр зқәу Шарль Мишели даараӡа ирҭахуп ҳара, атәыла анапхгара, аоппозициаа ҳаваргыланы, апарламент аҿы аусура наҳагӡарц, абри ауп дара хықәкыс ирымоу

Аиҳaбырa реилaтәaрaқәa

Ажәaбжьқәa

Афото гaлереиa

Авидео гaлереиa

foto gallery

Мшaҧы 2021

ам ашә аҩ ах аҧ ахә ас
       
4 6 7 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30