• 11 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2327

  „საქართველოს მთავრობასა და კვიპროსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ" შეთანხმების საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად ნ. მიქელაძის, გ. ლილუაშვილისა და ნ. ბერიძის დანიშვნის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 4 ივნისის N1280 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 08 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2324

  სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურისთვის სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ    

 • 08 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2323

  სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებისათვის წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 08 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2322

  „საქართველოს მთავრობასა და კორეის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის თაობაზე

 • 08 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2321

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ მედიკამენტების, სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, მოვლის საშუალებების, ასევე თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფი ქალი მსჯავრდებულების 3 (სამი) წლამდე ბავშვების მედიკამენტების, სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, საკვები პროდუქტებისა და მოვლის საშუალებების სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 08 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2320

  ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ    

 • 08 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2317

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 08 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2316

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 07 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2313

  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 07 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2312

  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრობის კანდიდატის შესარჩევი ღია კონკურსის ჩატარებისა და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ

1 2 3 4 5   >>