• 16 იანვარი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N5

  2019 წლის 21-23 იანვარს საქართველოს პრეზიდენტის ბელგიის სამეფოში სამუშაო ვიზიტთან დაკავშირებულ წინადადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 10 იანვარი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N4

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 09 იანვარი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N3

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ სეზონური გრიპის შემთხვევათა მკურნალობისა და გავრცელების კონტროლისათვის საჭირო ანტივირუსული მედიკამენტ ოსელტამივირის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 04 იანვარი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2

  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სს „NOVO NORDISK Health Care AG-ს" შორის „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" გასაფორმებელ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა თაობაზე