• 15 მარტი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N560

  სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გრანტის მიღების შესახებ დოკუმენტის თაობაზე

 • 15 მარტი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N559

  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 15 მარტი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N558

  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

 • 15 მარტი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N557

  სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 15 მარტი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N556

  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 15 მარტი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N555

  „ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეგიონული პროექტების განსახორციელებლად გამოსაყოფი თანხის განსაზღვრის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2576 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 15 მარტი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N554

  ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 15 მარტი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N534

  ძალოსნობაში 2019 წლის ევროპის ჩემპიონატში კოსოვოს დელეგაციის მონაწილეობასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ქმედებების შესახებ

 • 15 მარტი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N533

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ალტერ ენერჯისათვის" აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და შპს „ალტერ ენერჯის" საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე

 • 15 მარტი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N532

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

1 2 3 4 5   >>