• 12 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1921

  „ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობის ინსტიტუტის დაარსების შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების მოწონების შესახებ

 • 12 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1920

  „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმებისა და „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების საიმპლემენტაციო ოქმის ტექსტების მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 12 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1919

  „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის ახალგაზრდობისა და სპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის თაობაზე

 • 12 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1918

  „საქართველოს მთავრობასა და კორეის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების ორმხრივი ხელშეწყობის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 11 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1917

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოებისა და შრომის ანაზღაურების ფონდების შეთანხმების შესახებ

 • 09 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1916

  უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობით გადაცემაზე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 09 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1915

  „საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის (თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი)" სასესხო შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 09 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1914

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 09 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1913

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და ა(ა)იპ - საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ „აფხაზეთს" შორის დასადები „ყოფილ პატიმართა ბიზნესინიციატივების მხარდაჭერა" - საგრანტო ხელშეკრულების თაობაზე

 • 09 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1912

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის მიცემის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>