• 09 აგვისტო 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1527

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის გაცემის თაობაზე

 • 09 აგვისტო 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1526

  „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 მარტის №579 განკარგულების საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების ვადის ცვლილების შესახებ

 • 09 აგვისტო 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1525

  კანონმდებლობით დაკისრებული უფლებამოსილების განხორციელების ფარგლებში „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებებისაგან შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის" გათავისუფლების შესახებ

 • 09 აგვისტო 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1524

  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 09 აგვისტო 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1523

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 2 ივლისის №1335 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 09 აგვისტო 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1522

  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 09 აგვისტო 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1521

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ    

 • 09 აგვისტო 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1520

  „შპს „კასლეთი 2-ისთვის" სახელმწიფო ტყის ფონდით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის ვადის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივლისის №1665 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 09 აგვისტო 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1519

  საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (EIB) შორის გაფორმებული ფინანსური ხელშეკრულების - „საქართველო - წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი" ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 09 აგვისტო 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1518

  საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სისტემის მოსამსახურეთა ფულადი სარგოსა (თანამდებობრივი სარგო და წოდებრივი სარგო) და ფულად სარგოზე დანამატის ოდენობებისა და გაცემის წესის შეთანხმების შესახებ

1 2 3 4 5   >>