საქართველოს მთავრობის განკარგულება N895

ნიკა გილაურისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ


1. მიენიჭოს უფლებამოსილება საქართველოს ფინანსთა მინისტრს ნიკა გილაურს, რომ საქართველოს მთავრობის სახელით ხელი მოაწეროს შეთანხმებას ,,საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს შორის 2009-2012 წლებში სახელმწიფო ობლიგაციებზე კუპონის (პროცენტული შემოსავლის) განაკვეთების დადგენის შესახებ".

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.პირველი ვიცე-პრემიერი ნიკა გილაური