საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2702

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტისათვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ