საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №315

ნ. გაგუას საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ