საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №321

ნ. ჯავახაძის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ