საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №495

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ