საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №490

თ. მღებრიშვილის სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ