საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №482

ი. გვარამაძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ