საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2231

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ აპარატის დაფინანსების ფარგლებში ექსპერტების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ