საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2227

„ევროპის კავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებსა და საქართველოს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ შეთანხმებაში ხორვატიის რესპუბლიკის ევროპის კავშირში გაწევრიანების გათვალისწინებასთან დაკავშირებით ცვლილების შეტანის თაობაზე" ოქმის ხელმოწერის შესახებ