• 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №621

  საქართველოს მინისტრებისა და სახელმწიფო მინისტრების მიერ მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების აპარატების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხებისა და თანამდებობრივი სარგოების საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმების წესი

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №620

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტექნოლოგიური ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 თებერვლის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №619

  მცენარის, მცენარეული პროდუქტისა და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტის მწარმოებელ, გადამამუშავებელ ან/და დისტრიბუტორ ბიზნესოპერატორთა ვალდებულებებისა და მათი აღრიცხვის წესის დამტკიცების თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №618

  „მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან სამოქალაქო ავიაციის უშიშროების დაცვის უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 2 ივნისის №241 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №617

  „სს „კახეთის ენერგოდისტრიბუციისათვის" საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №657 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №616

  „სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის №758 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №615

  შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნების ჩამონათვალის განსაზღვრის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №614

  „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 22 თებერვლის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №613

  „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 თებერვლის №70 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №612

  „საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 სექტემბრის №576 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>