საქართველოს მთავრობა – დებულება/წესდება

საქართველოს მთავრობის

 

დადგენილება №340

 

2018 წლის 26 ივნისი

 

ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის დებულების დამტკიცების თაობაზე