საქართველოს მთავრობის განკარგულება №829

საქართველოს მთავრობის განკარგულება №829
26 დეკემბერი, 2007

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, როგორც ძირითადი ქონების (ქ. თბილისი, ბ. ხმელნიცკის ქ. N181), ქალაქ თბილისისათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ" საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გადაწყვეტილების დამტკიცების თაობაზე

1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის შესაბამისად დამტკიცდეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამი­ნის­ტროს გადაწყვეტილება ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსე­ბუ­ლი უძრავი ქონების, როგორც ძირითადი ქონების (ქ. თბი­ლისი, ბ. ხმელნიცკის ქ. N181), ქალაქ თბილისისათვის საკუთ­რებაში გადა­ცემის შესახებ" (საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2007 წლის 25 დეკემბრის N1-1/2057 ბრძანება).

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ გურგენიძე