• 17 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N886

  სახელმწიფო პროგრამა "იაფი კრედიტის" "რეგიონალური ტურიზმის, სოფლის მეურნეობისა და ხალხური რეწვის განვითარების" ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეული საწარმოების ნუსხის დამტკიცებისა და სესხის გამოყოფის შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N885

  "სახელმწიფო პროგრამა „იაფი კრედიტის" ფარგლებში შერჩეული კომპანიებისათვის სესხების გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 26 მარტის №161 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 17 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N884

  "სახელმწიფო პროგრამა "იაფი კრედიტის" ფარგლებში შერჩეული საწარმოებისათვის სესხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 24 აპრილის №266 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 17 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N883

  "ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 29 აპრილის №273 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 17 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N882

  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ მომსახურების შესყიდვის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელი ღონისძიების შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N881

  შპს ,,გზის" სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N880

  "საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 25 აგვისტოს N546 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 3 დეკემბრის N825 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N879

  "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან არსებული სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების დანიშვნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 28 ნოემბრის N745 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 17 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N878

  გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N877

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>