საქართველოს მთავრობის განკარგულება N927

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ


1. დევნილთა საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციისათვის საპროექტო სამუშაოების განსახორციელებლად საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ "საქართველოს 2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს გამოუყოს 1 000 000 (ერთი მილიონი) ლარი.

2. განკარგულება ძალაშია "საქართველოს 2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის ამოქმედებისთანავე.


პირველი ვიცე-პრემიერი ნიკა გილაური