საქართველოს მთავრობის განკარგულება N923-1

saStato nusxa da Tanamdebobrivi sargoebi

 

 

Tanamdebobis dasaxeleba

raodenoba

Tanamdebobrivi sargo erT erTeulze

ministri

1

3540

ministris pirveli moadgi­le

 

1

 

2950

ministris moadgile

4

2720

ministris mrCeveli usafr­Txoebis sakiTxebSi

 

1

 

1062

ministris mrCeveli samo­qa­laqo Tavdacvis sakiTxebSi

 

1

 

1534

ministris mrCeveli (I ka­te-

goria)

 

1

1534

ministris mrCeveli (II kate­goria)

 

1

826

ministris TanaSemwe _ mdi­vani

 

1

 

826

ministris TanaSemwe 

2

826

ministris  moadgilis Tana­Semwe

 

5

 

826

ministris  moadgilis Tana­Semwe _ mdivani

 

1

 

826

departamentis ufrosi

6

1900

departamentis ufrosis mo­a­­dgile

 

3

 

1700

sammarTvelos ufrosi

16

1500

sammarTvelos ufrosis mo­adgile

 

6

 

1300

ganyofilebis ufrosi

1

1100

mTavari specialisti (I ka­tegoria)

 

3

1062

mTavari specialisti (II ka­tegoria)

 

6

1000

ufrosi specialisti (I ka­tegoria)

 

16

900

ufrosi specialisti (II ka­te­goria)

 

60

700

damxmare mosamsaxure (mZRo­li)

 

1

 

780

damxmare mosamsaxure (mZRo­li)

 

5

 

700

damxmare mosamsaxure (mZRo­li)

 

2

 

500

 

teritoriuli organoebi

 

 

Tanamdebobis dasaxeleba

raodenoba

Tanamdebobrivi

sargo erT erTeulze

sammarTvelos ufrosi

4

1000

sammarTvelos ufrosis moad­gile

4

800

mTavari specialisti _ buRa­l­teri

4

600

mTavari specialisti

3

600

ufrosi specialisti

13

500