საქართველოს მთავრობის განკარგულება N923

საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ

1. მიეცეს თანხმობა საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრს საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები განსაზღვროს დანართის მიხედვით.

2. განკარგულება ძალაშია 2009 წლის 1 იანვრიდან. 

 

პრემიერ-მინისტრი გრიგოლ მგალობლიშვილი