საქართველოს მთავრობის განკარგულება N892

"ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 8 მარტის №76 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად "ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 8 მარტის N76 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"1. იმ ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს, რომლებსაც გამოთანაბრებითი ტრანსფერი არ განესაზღვრათ და მათ მიერ საგადასახადო შემოსავლების მიღება განხორციელდება ივნისში, რაც აფერხებს ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებას, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ "საქართველოს 2008 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოუყოს:
ა) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობას - 800 000 (რვაასი ათასი) ლარი;
ბ) მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას - 2 000 000 (ორი მილიონი) ლარი;
გ) თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიას - დროებითი ფინანსური დახმარება მიმდინარე წელს უკან დაბრუნების პირობით - 1 400 000 (ერთი მილიონ ოთხასი ათასი) ლარი.".

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 

პირველი ვიცე-პრემიერი ნიკა გილაური