• 28 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N257

  ,,საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს სალიკვიდაციო კომისიის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 17 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N256

  საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმების, წესის, წარმოშობის სერტიფიკატების ფორმის, მისი გაცემისა და შევსების წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N255

  ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N39 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N254

  ,,მიზნობრივი სოციალური დახმარების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N253

  ,,სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 1 სექტემბრის N153 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N252

  ,,საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 12 ივნისის N50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N251

  ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის დროებითი წესის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 2 თებერვლის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N250

  ,,საქართველოში არსებული დიპლომატიური სტატუსის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ საქართველოს მოქალაქეებისათვის გადახდილი ანაზღაურების დაბეგვრის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 მარტის N44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N249

  ,,ქ. თბილისში მცხოვრები ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქის ელექტროტრანსპორტით უფასოდ მგზავრობის შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1995 წლის 10 მაისის N246 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N248

  ,,საქართველოში ,,კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის" ,,კიოტოს ოქმით" გათვალისწინებული ,,სუფთა განვითარების მექანიზმის" განხორციელების კოორდინაციის მიზნით საბჭოს შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 29 სექტემბრის N172 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>