• 28 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №303

  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 16 მარტის N64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №302

  ,,საქართველოს საჯარო სკოლების მასწავლებლებისთვის ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გადასაცემი სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 21 ნოემბრის N256 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №301

  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდის) შექმნისა და მისი წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 17 მაისის N103 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №300

  საქართველოს მთავრობის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შედგენის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა, ძირითად მონაცემთა და მიმართულებათა შემმუშავებელი სამთავრობო კომისიის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №299

  რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებლისა და მისი ოჯახის წევრების შემოსავლებისა და ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №298

  ,,ხელმოკლე ოჯახებში დაბადებული ახალშობილების დახმარების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის - ,,ღირსეული დასაწყისი" - დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 17 დეკემბრის N273 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №297

  ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 24 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №296

  ,,ბავშვთა დაცვისა და დეინსტიტუციონალიზაციის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის, ბავშვთა დაცვისა და დეინსტიტუციონალიზაციის სამთავრობო კომისიის და ბავშვთა დაცვისა და დეინსტიტუციონალიზაციის სამთავრობო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 21 აპრილის N75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 21 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №295

  ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 20 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 21 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №294

  ,,საქართველოს ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის დარგების პოლიტიკის შემმუშავებელი კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 21 მარტის N56 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>