• 31 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №268

  ,,ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ~საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 14 ოქტომბრის №182 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №267-1

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დებულება

 • 31 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №267

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დებულების დამტკიცების შესახებ  

 • 31 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №266

  ,,მიზნობრივი დანიშნულებით და იმპორტის გადასახდელებზე შეღავათების გამოყენებით თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებულ საქონელზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 20 დეკემბრის N241 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №265

  ,,საბაჟო საწყობის ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნების განსაზღვრისა და შესაბამისი ნებართვების გაცემის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 20დეკემბრის N240 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ  

 • 29 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №264-1

  საქართველოში რაგბის განვითარების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა 2008-2011 წწ

 • 29 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №264

  საქართველოში რაგბის განვითარების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 29 აპრილის N112 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №263

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N37 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე  

 • 29 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №262

  სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე  

 • 29 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №261

  მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N140 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე  

1 2 3 4 5   >>