2006 წლის 22 დეკემბრის სხდომა

2006 წლის 22 დეკემბერს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 22 საკითხი.