• 03 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №483

  ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისა და მათი სადგომის/დროებითი სადგომის რეგისტრაციის წესების დამტკიცების შესახებ

 • 03 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №482

  ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების" დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 03 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №481

  „სს „საპარტნიორო ფონდის" წესდების დამტკიცებისა და კაპიტალის ფორმირების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 2 ივნისის №230 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 02 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №480

  „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის №473 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 01 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №479

  „სამსახურებრივი სარგებლობის პასპორტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის №176 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 01 ოქტომბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477

  „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ" საქართველოს კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის №507 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 30 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №476

  სს „საპარტნიორო ფონდის" მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

 • 30 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №475

  სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეორგანიზაციისა და სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დაფუძნების თაობაზე

 • 27 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №472

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №471

  „საქართველოს ტერიტორიაზე საავიაციო სამუშაოთა წარმოებისა და/ან არარეგულარული საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 19 სექტემბრის №196 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

1 2 3 4 5   >>