• 21 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №238

  „საქართველოს მთავრობასა და ეკვადორის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური, ოფიციალური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 21 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №237

  „საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების ტერიტორიაზე სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხისა და ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 21 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №236

  „ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 21 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №235

  „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 21 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №234

  „ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 16 თებერვლის №84 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 21 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №233

  „საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის №468 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 17 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №232

  „ტექნიკური რეგლამენტების: „ალგეთის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „მარიამჯვარის სახელმწიფო ნაკრძალის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ყაზბეგის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „გარდაბნის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „კოლხეთის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ქობულეთის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ჭაჭუნის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ყორუღის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ივრის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „სამეგრელოს ბუნების ძეგლების კომპლექსის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესისა" და „თეთრობის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის" დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 იანვრის №84 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 17 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №231

  ტექნიკური რეგლამენტის - ქობულეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების თაობაზე

 • 17 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №230

  „ტექნიკური რეგლამენტების - წიაღით სარგებლობასთან დაკავშირებული სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგების (საინფორმაციო ანგარიში) წესის, წიაღით სარგებლობის პროექტების, საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიური სქემებისა და სამთო სამუშაოთა განვითარების გეგმების შედგენის წესისა და სტატისტიკური დაკვირვების ფორმების (№1-01, 1-02, 1-03 და 1-04) დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 4 აპრილის №271 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 17 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №229

  „საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმთან დაკავშირებული ძირითადი პრინციპების შესახებ" 2011 წლის 9 ნოემბრის შეთანხმებისა და საქართველოს მთავრობასა და შვეიცარიულ კომპანია Société Générale de Surveillance SA SGS-ს შორის 2017 წლის 19 დეკემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით უწყებათაშორისი კომისიის შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ

1 2 3 4 5   >>