• 02 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №427

  „ფარმაცევტული პროდუქტის მიკვლევადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 22 ოქტომბრის №189 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 02 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №426

  „ტექნიკური რეგლამენტის - ღვინის წარმოების ზოგადი წესისა და ნებადართული პროცესების, მასალებისა და ნივთიერებების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 6 ნოემბრის №524 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 02 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №425

  „ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №427 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 02 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №424

  „პირისთვის სპეციალური საწარმოს სტატუსის მინიჭებისა და გაუქმების, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე წარმოშობილი ან წარმოებული საქონლის დადგენისა და აღნიშნული სტატუსის მქონე პირის ფუნქციონირების წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის №185 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 02 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №423

  „ტექნიკური რეგლამენტის - ცოცხალ ცხოველებსა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ზოგიერთი ნივთიერებისა (სუბსტანციის) და მათი ნარჩენების მონიტორინგის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 იანვრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 02 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №422

  „2019 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №693 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 02 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №421

  „დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ნოემბრის №624 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 02 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №420

  გარემოსდაცვითი შეფასების სფეროში ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ

 • 30 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №419

  „გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 30 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №418

  „ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №476 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>