• 12 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №10

  საგურამოსა და ყვარელში მდებარე ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმებისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

 • 12 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №9

  „ფარმაცევტული პროდუქტის მიკვლევადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 22 ოქტომბრის №189 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 ივნისის №288 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 12 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №8

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 11 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №7

  „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული საჯარო დაწესებულების თანამდებობების/პოზიციების პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების თითოეული იერარქიული რანგისათვის მიკუთვნებული თანამდებობების ეკვივალენტური ფუნქციური დატვირთვის განსაზღვრის წესის შესახებ

 • 11 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №6

  „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის №337 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 11 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №5

  „თესლისა და სარგავი მასალის საქართველოში გავრცელების დამატებითი პირობების" დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 თებერვლის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 11 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №4

  სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 • 11 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №3

  „საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 5 დეკემბრის №315 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 05 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №2

  „ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 დეკემბრის №726 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 05 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №1

  საქართველოს მინისტრებისა და სახელმწიფო მინისტრების მიერ მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხების, თანამდებობრივი სარგოებისა და შრომის ანაზღაურების ფონდების საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმების წესის დამტკიცების შესახებ