• 17 აპრილი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №185

  „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 თებერვლის №70 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 17 აპრილი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №184

  „თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 12 თებერვლის №139 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 17 აპრილი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №183

  „სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 დეკემბრის №604 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 17 აპრილი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №182

  ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2018-2020 წლებისთვის) დამტკიცების შესახებ

 • 16 აპრილი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №181

  საქართველოს სამხედრო ძალების სამწყობრო წესდების დამტკიცების შესახებ

 • 16 აპრილი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №180

  „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 12 აპრილი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №179

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ

 • 12 აპრილი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №178

  „უცხოელი კონტრაჰენტების მონაწილეობით ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 11 მაისის №139 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 12 აპრილი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №177

  სსიპ - ქართული სპორტის მუზეუმის სსიპ - საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან მიერთების გზით რეორგანიზაციის შესახებ

 • 12 აპრილი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №176

  „თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების ხელშეწყობის კომისიის შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის №340 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე    

1 2 3 4 5   >>