• 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №585

  „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №584

  ტექნიკური რეგლამენტის - ცხოველთა ჯანმრთელობის ზეგავლენა მსხვილფეხა საქონლითა და ღორით ქვეყანაში ვაჭრობაზე დამტკიცების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №583

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4 აგვისტოს №301 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №582

  2016-2020 წლების საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №581

  სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №580

  „ფარმაცევტული წარმოების საერთაშორისო, რეგიონული და ნაციონალური GMP-ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) სტანდარტების ნუსხის აღიარების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 16 ნოემბრის №349 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №579

  მასობრივი თავშეყრის ობიექტების განსაზღვრისა და მათი მფლობელების მიერ მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის წესისა და პირობების დადგენის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №578

  შპს „საქაერონავიგაციაში" დასაქმებული პერსონალის სწავლებასთან, მომზადებასთან/გადამზადებასთან დაკავშირებული მომსახურებისა და საქონლის შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №577

  „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №576

  „2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №638 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>