• 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №595

  სპეციალურ მოთხოვნებს დაქვემდებარებული პროდუქტებით ვაჭრობისა და იმპორტისას საზოგადოებრივ და ცხოველთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული წესის დამტკიცების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №594

  აკვაკულტურის ცხოველის ჯანმრთელობასა და მის პროდუქტებთან დაკავშირებული მოთხოვნებისა და წყლის ცხოველის ზოგიერთი დაავადების პრევენციისა და კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №593

  „საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიისა და საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №631 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №592

  2018 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №591

  „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №506 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე    

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №590

  „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის №370 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №589

  „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №588

  „სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ნოემბრის №308 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №587

  „სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციის საჯარო მოსამსახურეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 თებერვლის №143 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №586

  „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 27 დეკემბრის №594 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>