საქართველოს მთავრობის დადგენილება №603

შრომის პირობების ინსპექტირების 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ