საქართველოს მთავრობის დადგენილება №602

ტექნიკური რეგლამენტის - კარტოფილის მურა სიდამპლის კონტროლის პროცედურების დამტკიცების თაობაზე