საქართველოს მთავრობის დადგენილება №596

შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზისათვის" მომსახურებისა და საქონლის შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ