• 05 მაისი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №238

  „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 05 მაისი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №237

  "საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის ერთობლივი მთავრობათაშორისი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიის დაფუძნების შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 05 მაისი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №236

  „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 05 მაისი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №235

  ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 05 მაისი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №234

  „ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის დებულებისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 22 იანვრის №100 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 05 მაისი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №233

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა გუდაურში მდებარე მიწის ნაკვეთის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 05 მაისი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №232

  „უცხოელი კონტრაჰენტების მონაწილეობით ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 11 მაისის №139 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 04 მაისი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №231

  „ავტოგასამართი სადგურებისა და ავტოგასამართი კომპლექსების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 04 მაისი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №230

  „ფარმაცევტული პროდუქტის მიკვლევადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 22 ოქტომბრის №189 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 04 მაისი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №229

  „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მიერ მომსახურების გაწევის საფასურის, მისი გადახდის, გადახდილი საფასურის დაბრუნებისა და საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 9 ნოემბრის №565 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>