• 22 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №103

  „2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №638 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 22 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №102

  „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 22 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №101

  „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 დეკემბრის №485 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 22 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №100

  კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „ათეშგასათვის" ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

 • 22 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №99

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ანაზღაურებადი სამუშაოების (მომსახურების) სახელშეკრულებო საფასურების განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე

 • 22 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №98

  „რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 მარტის №150 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №96

  „პარიზის შეთანხმების" დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №95

  „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 თებერვლის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №94

  „ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელების მიზნით სამთავრობო კომისიის შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 20 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №93

  2017 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ

1 2 3 4 5   >>