• 06 მარტი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №118

  „იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №401 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 06 მარტი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №117

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4 აგვისტოს №301 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 06 მარტი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №116

  შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის დებულებისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 • 06 მარტი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №115

  „საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის საქართველოსა და უკრაინის ნავსადგურების გავლით პირდაპირი საერთაშორისო სარკინიგზო-საბორნე მიმოსვლის ორგანიზების შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 06 მარტი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №114

  „საქართველოს ტერიტორიაზე ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ტრანსპორტირებისას, უსაფრთხოების, ეტიკეტირების, შეფუთვისა და იდენტიფიკაციის პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის №759 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 02 მარტი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №113

  „თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №423 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 02 მარტი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №112

  „ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის №667 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 02 მარტი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №111

  „უცხოელი კონტრაჰენტების მონაწილეობით ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 11 მაისის №139 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 02 მარტი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №110

  „ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 02 მარტი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №109

  „საქართველოს დაბალემისიიანი განვითარების სტრატეგიის საკოორდინაციო კომიტეტის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 ივლისის №184 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>