• 27 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477

  სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

 • 27 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №476

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 თებერვლის №144 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №475

  სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ

 • 27 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №474

  „ტექნიკური რეგლამენტის - „საქართველოში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სარეგისტრაციო გამოცდების, ექსპერტიზისა და რეგისტრაციის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №443 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №473

  „საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 26 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №472

  „სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 ივლისის №357 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 20 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №471

  2017 წელს შექმნილი მუნიციპალიტეტების დროებითი ბიუჯეტების შედგენის დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ    

 • 19 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №470

  „2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №638 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 19 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №469

  „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის  9 მარტის №121 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 19 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №468

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

1 2 3 4 5   >>