• 29 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №605

  ტექნიკური რეგლამენტის - „ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტისა (მათ შორის, ცხოველური ნარჩენების) და მეორეული პროდუქტის, რომლებიც არ არის გამიზნული ადამიანის მიერ მოხმარებისათვის, ჯანმრთელობისა და ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული ბიზნესოპერატორის აღიარების წესების" დამტკიცების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №604

  სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №603

  შრომის პირობების ინსპექტირების 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №602

  ტექნიკური რეგლამენტის - კარტოფილის მურა სიდამპლის კონტროლის პროცედურების დამტკიცების თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №601

  სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №600

  „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის №337 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №599

  „კვლევებისა და ინოვაციების საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №598

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფუძნების, სამეთვალყურეო საბჭოს განსაზღვრისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ოქტომბრის №558 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №597

  აკვაკულტურისა და მისი პროდუქტების ბაზარზე განთავსებისა და იმპორტის პირობების, სერტიფიცირების მოთხოვნებისა და ვექტორული სახეობების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №596

  შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზისათვის" მომსახურებისა და საქონლის შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

1 2 3 4 5   >>