• 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1520

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და მისი მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1519

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1518

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1517

  შპს „ენგურჰესსა" და „Hydroma"-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე

 • 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1516

  „Clean Energy Invest AS"-ის მიერ საქართველოს მთავრობის სასარგებლოდ საბანკო გარანტიის წარდგენის თაობაზე

 • 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1515

  საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1514

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1513

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1511

  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1510

  ზოგიერთი მეწარმე სუბიექტისთვის მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>