• 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2698

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და ერთობლივ საწარმოს - Soosung Engineering Co. Ltd and Dohwa Engineering Co. Ltd-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2697

  „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის №2003 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2696

  ტრენინგების ან/და სასწავლო კურსების ორგანიზების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2695

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ სსიპ - იუსტიციის სახლის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2694

  საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიასა და გაეროს განვითარების პროგრამას (UNDP) შორის გასაფორმებელი „სტანდარტული შეთანხმების წერილი გაეროს განვითარების პროგრამასა და სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიას შორის მომსახურების გაწევის თაობაზე გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე „საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტის „წითელი ხიდი" განვითარების ხელშეწყობის" პროექტისთვის" გაფორმებული საგრანტო დოკუმენტის „ცვლილება 1-ის" მოწონების თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2693

  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ მედიკამენტების, სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, მოვლის საშუალებების, ასევე თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფი ქალი მსჯავრდებულების 3 (სამ) წლამდე ასაკის ბავშვების მედიკამენტების, სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, საკვები პროდუქტებისა და მოვლის საშუალებების სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2692

  საქართველოს მთავრობას, Caucasus Clean Energy I L.P.-სა და Schulze Global Investments Limited-ს შორის დასადები ჩარჩო ხელშეკრულების შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2691

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ფ/პ ალექსანდრა არაყიშვილისთვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2690

  საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს", შპს „ენერგოტრანსსა" და შპს „მაჭახელა ჰესს" შორის 2014 წლის 24 ივლისს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2689

  2018 წლის თებერვლის თვეში ბაკურიანის სამთო-სათხილამურო კურორტის საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის (FIS) ეგიდით სათხილამურო ფრისტაილის სკი კროსის დისციპლინაში ჩასატარებელ საერთაშორისო შეჯიბრთან დაკავშირებით აუცილებელი სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>