• 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2708

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2707

  „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „სოკარ ჯორჯია გაზისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 აპრილის №867 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2706

  ა(ა)იპ - თვითმმართველ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2705

  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმით (LARP - III - (II მონაკვეთის „A" და „B" ნაწილი)) გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2704

  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსა და მისი მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შრომის შედეგად წარმოებული პროდუქციის/მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2703

    რიგი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე  

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2702

  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტისათვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2701

  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2700

  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2699

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და China Railway 23rd Bureau Group Co., Ltd.-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>