• 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1530

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებისათვის - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის მის სარგებლობაში არსებული მოძრავი ქონების უსასყიდლოდ, აუქციონის გარეშე, თხოვების ფორმით სარგებლობაში გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1531

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ელექტრონული ტენდერის ჩატარებისათვის შემჭიდროვებული ვადების გამოყენების შესახებ

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1529

  „2013 წლის 19 დეკემბრის „საქართველოს და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულების (სპეციალური ოპერაციები) (ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა - პროექტი 3)" N2 ცვლილების" ხელმოწერის თაობაზე

 • 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1528

  საქართველოს მთავრობასა და შპს „სოლო ენერჯის" შორის „შავი არაგვი ჰესის" შესახებ დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

 • 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1527

  შპს „ენგურჰესსა" და COELME COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE S.p.A-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე

 • 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1526

  საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა" და სს „ალიანს ენერჯის" შორის 2011 წლის 18 ნოემბერს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1525

  ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1523

  ხაშურის წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების მოზიდვის მიზნით საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსთან (AFD) კონსულტაციების დაწყების შესახებ

 • 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1522

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების შპს „ჩირინასათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 21 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1521

  შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების" მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>