• 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1542

  შპს „არმაზის" საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1541

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სს „შატო მუხრანისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1540

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმისათვის" აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1539

  საქართველოს მთავრობასა და შპს „დმ ენერჯის" შორის „დვირულა ჰესის" თაობაზე დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1538

  საქართველოს მთავრობასა და შპს „სოლო ენერჯის" შორის „შავი არაგვი 1 ჰესის" შესახებ დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1536

  საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს", სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას", შპს „ენერგოტრანსს", სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოსა" და „Anadolu Tasıt Ticaret A.S."-ს შორის 2015 წლის 29 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1535

  საქართველოს მთავრობას, შპს „მარდი ენერჯის", სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას", სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს", შპს „ენერგოტრანსსა" და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს" შორის 2017 წლის 3 აპრილს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1534

  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1533

  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მიერ ელექტრონული ტენდერის ჩატარებისათვის შემჭიდროებული ვადების გამოყენების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე

 • 24 ივლისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1532

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებისათვის - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის გამარტივებულ შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ  

<<  1 2 3 4 5   >>