• 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2735

  „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „სოკარ ჯორჯია გაზისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 28 ივლისის №1633 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2731

  სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსგან ოპერატორების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2730

  სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის მოძრავი ქონების შემდგომი განკარგვის მიზნით გადასაცემად სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2729

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, განათლების, აუდიოვიზუალურ და კულტურის აღმასრულებელ სააგენტოს, ახალგაზრდულ საქმეთა კოორდინატორების ეროვნულ ასოციაციასა და ნებაყოფლობითი პროექტის ფონდს შორის გასაფორმებელი საგრანტო ხელშეკრულების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2728

  შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2727

  „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ივნისის №1278 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2726

  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ საქართველოს საზღვრებს გარეთ მყოფი, საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ძებნილი პირების საქართველოში ექსტრადიციის მიზნით სატრანსპორტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2725

  ზოგიერთი მეწარმე სუბიექტისთვის მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2724

  „შიდა აუდიტორთა სახელმძღვანელო პრინციპების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 ივლისის №1013 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2723

  „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ნოემბრის №2442 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>