საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2707

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „სოკარ ჯორჯია გაზისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 აპრილის №867 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე