საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2701

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ