საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1511

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ