საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1509

სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურისათვის წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ