საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1508

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ