• 26 იანვარი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №13

  დ.ქუმსიშვილისთვის "საქართველოსა და პოლონეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ" შეტანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭბის შესახებ

 • 25 იანვარი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №12

  „სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოსთან არსებული საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეპტუალური დოკუმენტების შემუშავების მაკოორდინირებელი მუდმივმოქმედი უწყებათაშორისი კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2015 წლის 19 თებერვლის №56 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 23 იანვარი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №11

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 23 იანვარი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №10

  ქ. ჟენევაში ბავშვის უფლებათა კომიტეტის მიერ 74-ე სესიის ფარგლებში დაგეგმილი ბავშვის უფლებათა კონვენციის შესრულების თაობაზე საქართველოს მე-4 პერიოდული ანგარიშის განხილვაში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

 • 13 იანვარი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №8

  გ. გვენეტაძისა და დ. ჯავახაძისათვის „საერთაშორისო სატრანსპორტო და სატრანზიტო დერეფნის დაფუძნების თაობაზე (სპარსეთის ყურე - შავი ზღვა)" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

<<  1 2