საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №316

ლ. ხუციშვილის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ