საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №314

გ. კაკაურიძის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ