საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №311

გ. ჩერქეზიშვილის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ