საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №169

კ. კობიძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს უფროსად დანიშვნის შესახებ