საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №197

კ.კალაძის საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ